Op 9 april was het dan zover......de eerste adviezen zijn aangeleverd aan het bestuur van de HBVW. In de middag overhandigde de meedenkgroep Betaalbaarheid haar advies en in de avond ontving het bestuur het advies vanuit de meedenkgroep Jongeren.

 

De groep die zich bezig had gehouden met vraagstukken over betaalbaarheid had hun advies op papier uitgewerkt. Dit advies gaf aanleiding om dieper op bepaalde vragen en adviezen in te gaan. Een levendige discussie was het vervolg.

 

De groep jongeren kwam goed beslagen ten ijs en had zich uitstekend voorbereid. Met ondersteuning van een powerpoint vertelden zij enthousiast over de inzichten die zijn ontstaan in hun zoektocht. Een zoektocht die ze vanuit de vraagstelling waren gestart. Hoe mooi was het dat de heer Marcel Meulen, de directeur bestuurder van VW, meteen positieve reacties kon geven op de uitgebrachte adviezen!

 

Onder dik applaus sloten zij hun verhaal af.

 

Een woord van dank is op z'n plaats voor alle mensen die zó actief hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de adviezen. Goed gedaan!!

 

Dank jullie wel!

 

 

 

 

 

Huurders Belangen Vereniging Woudenberg betrekt huurders en woningzoekenden actief bij de plannen van Vallei Wonen en de gemeente Woudenberg.

 

Om de invloed van huurders en woningzoekenden maximaal te benutten hebben we een groep van maar liefst 60 woudenbergers weten te werven en hier zijn we zó trots op!

De eerste groep die aan de slag ging was de meedenkgroep Jongeren. Op 5 februari kreeg deze groep de opdracht vanuit het bestuur van de HBVW.

Aan de hand van een aantal vragen gaan zij zich vooral richten op oplossingen en denkrichtingen om het wonen van jongeren nóg meer mogelijk te maken binnen Woudenberg.

De jongeren brengen op 9 april hun adviezen uit aan het bestuur van de HBVW. Deze adviezen nemen wij als bestuur mee in gesprekken die we voereen met VW en gemeente Woudenberg.

Deze adviezen zijn natuurlijk ijzersterk omdat ze door de invloed van de jonge Woudenbergse huurders en woningzoekenden tot stand zijn gekomen.

Wij zijn nu al benieuwd naar de tips en adviezen. Ook zijn we enthousiast over de manier waarop de jongeren zo positief vanuit de jonge huurders en woningzoekenden mee willen denken.

 

BELANGRIJKE DATA VOOR ALLE MEEDENKERS

 In ontvangst nemen en opleveren van de opdrachten:

 • Jongeren: maandag 9 april 19.00 uur - overhandiging van het advies in De Camp (de opdracht hebben zij 5 febr. jl. gekregen)
 • Betaalbaarheid: maandag 12 februari 15.00 uur in ontvangst nemen van de opdracht. Maandag 9 april tussen 16.00 en 17.00 uur overhandigen van het advies bij Vallei Wonen
 • Kwaliteit en duurzaamheid: dinsdag 17 april 19.00 uur in ontvangst nemen van de opdracht. Maandag 9 juli 19.00 uur overhandigen van het advies in De Camp
 • Kwaliteit van wonen en leefbaarheid: dinsdag 17 april 20.00 uur in De Camp in ontvangst nemen van de opdracht. Maandag 9 juli 20.00 uur overhandigen van het advies in De Camp.

Evaluatie meedenkgroep Jongeren en Betaalbaarheid: maandag 9 april 20.00 uur in De Camp

(hiervoor zijn alle deelnemers aan de meedenkgroepen van harte welkom!).

 

Evaluatie allee meedenkgroepen

 • MAANDAG 27 AUGUSTUS 19.00 UUR IN DE CAMP

 

VOORBEREIDEN OP DE PRESTATIEAFSPRAKEN

Nu alle meedenkgroepen gevormd zijn en de data bekend zijn borgen we dat op tijd alle adviezen aan het bestuur van de HBVW overhandigd zijn!

De gesprekken over de prestatieafspraken beginnen op 4 september. Hoe fijn om te weten dat we dan een legitiem advies uit kunnen brengen namens de huurders en woningzoekenden!!

 Door op Prestatieafspraken te klikken kunt u hier meer over lezen

 

 

 

Twee succesvolle particicpatiegroepen zijn achter de rug. Huurbeleid in 2016 en de Toekomst van Vallei Wonen in 2017!

Adviezen vanuit de huurders zijn 100% opgevolgd opgevolgd door Vallei Wonen.

Deze manier van vernieuwend participeren heeft opnieuw belangstelling vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Binnenkort komt een afvaardiging een kijkje nemen.

Samen met een groep van 27 deelnemers werd op 15 januari j.l. informatie gedeeld door de Nieuwe Wind over de nieuwe situatie na de invoering van de nieuwe Woonwet. De rol en positie van huurders zijn veranderd, er is meer zeggenschap gekomen voor de huurder: meebeslissen én adviseren in complexe vraagstukken.

Er worden meedenkgroepen gevormd:

 1. groep jongeren
 2. groep betaalbaarheid
 3. groep kwaliteit en duurzaamheid
 4. groep kwaliteit van wonen en leefbaarheid.

Het eerste kwartaal van 2018 starten de groepen jongeren en betaalbaarheid.

Het tweede kwartaal van 2018 start de groep kwaliteit en duurzaamheid

Het derde kwartaal van 2018 start de groep kwaliteit van wonen en leefbaarheid

In het vierde kwartaal van 2018 vindt een eindevaluatie plaats.

Er zijn vijf jongeren aanwezig geweest op de startbijeenkomst. Zij laten weten dat ze zelf een onderzoek hebben uitgevoerd om meer over de woonwensen van de jongeren  weten te komen. De aanwezige jongeren vertellen dat er weinig woningen op de markt komen waarop jongeren kunnen reageren.

Als tip noemen aanwezigen dat betaalbaarheid voor ouderen ook een gesprekspunt zou kunnen zijn. Wij geven deze tip mee aan de meedenkgroep Betaalbaarheid.

Wat te verwachten van deze groepen?

 1. heldere kaders en een opdrachtbeschrijving
 2. de opdrachtbeschrijving kan, in overleg, ook vanuit de groep komen
 3. zelfstandig tot een advies komen
 4. ruimte om te bepalen hoeveel tijd er nodig is

Programma meedenkgroepen naar thema:

 1. visie en kaders opgesteld door het bestuur van de HBVW
 2. inspiratiesessie met meedenkgroep op thema; kaders worden meegegeven
 3. meedenkgroep zelfstandig aan de slag om tot een advies te komen
 4. advies opleveren aan het bestuur
 5. eindevaluatie bestuur en meedenkgroep

Wat gebeurt er met het advies?

Het bestuur van de HBVW draagt, samen met enkele deelnemers van de betreffende meedenkgroep, het advies van deze meedenkgroep over aan Vallei Wonen (intern beleid)

Het bestuur van de HBVW neemt de adviezen van alle meedenkgroepen mee bij de gesprekken over de prestatieafspraken 2019 met Vallei Wonen en gemeente Woudenberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Woudenberg, woningcorporatie Vallei Wonen en de Huurdersbelangenvereniging Woudenberg (HBVW) hebben prestatieafspraken opgesteld. De afspraken zijn dinsdag 12 december 2017 ondertekend door Marcel Meulen, directeur-bestuurder Vallei Wonen, wethouder Pieter de Kruif en voorzitter Peter Karel van de HBVW.

 

Drie partijen

De afgelopen tijd hebben deze drie partijen met elkaar de prestatieafspraken opgesteld. De HBVW heeft volwaardig en intensief meegewerkt aan het maken van deze prestatieafspraken. De partijen zetten zich de komende tijd in om de afspraken te realiseren. Zij volgen de afspraken en stellen de afspraken, als dat nodig is, in gezamenlijkheid bij. In de prestatieafspraken staat ook de samenwerking tussen Vallei Wonen en Coöperatie De Kleine Schans beschreven. Door samen te werken, worden problemen bij inwoners eerder gesignaleerd en passende hulp aangeboden.

 

Prestatieafspraken

Marcel Meulen licht toe: "In de prestatieafspraken staan concrete afspraken over onder andere het woningbouwprogramma dat Vallei Wonen t/m 2019 realiseert en het aantal beschikbare huurwoningen. Er is druk op de huurwoningmarkt en daarom verkoopt Vallei Wonen al een paar jaar geen woningen meer uit het verhuurbestand. Dit geeft wel iets verlichting maar nog niet voldoende. Daarom wil de corporatie jaarlijks ongeveer 20 multifunctionele of levensloopbestendige woningen bouwen. Daarvoor zijn wij afhankelijk van de gemeente, die daarvoor sociale kavels beschikbaar moet stellen. Hierover hebben wij nu duidelijke afspraken gemaakt. Een ander speerpunt blijft de betaalbaarheid van de woningen. Dit kan bijvoorbeeld op te letten op de energiekosten, die een groot onderdeel uitmaken van de totale woonlasten. Gemeente en corporatie stellen budget beschikbaar voor het opleiden van energiecoaches. Hiervoor gaan wij actief op zoek naar vrijwilligers die hiervoor opgeleid willen worden."

 Wethouder Pieter de Kruif: "Voor het eerst zijn er ook afspraken gemaakt met betrekking tot de jongerenhuisvesting. De drie partijen maken de vraag voor sociale woningbouw voor jongeren inzichtelijk door het houden van informatiebijeenkomsten in 2018. Vallei Wonen en gemeente gaan ook inzetten op het informeren van 18-jarigen over het belang van inschrijven als woningzoekende. Dit vergroot hun kans op een sociale huurwoning in de toekomst, omdat zij dan woonduur opbouwen. Tenslotte gaan we onderzoek doen naar de mogelijkheid van toewijzen via loting zoals opgenomen in de huisvestingsverordening.

 

De HBVW is blij met de inspraak van huurders over zaken als onderhoud, duurzaamheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en investeringen. "We zijn zeer tevreden over de samenwerking en onderlinge betrokkenheid met Vallei Wonen en gemeente Woudenberg" aldus voorzitter Peter Karel. Dit wordt bekrachtigd door Pieter de Kruif en Marcel Meulen: "Wij vinden het belangrijk dat ook de huurders een stem hebben bij het maken van de prestatieafspraken. Daarom zijn we blij met de grote betrokkenheid van de HBVW".

 

 

 

 

 

 

 

 

wist-u-dat

Contactpersoon

 

 

Diet Karel-van der Werff

De Ruyterlaan 35, 3931 XA  WOUDENBERG

diet.karel@ziggo.nl

tel. nummer: 0332862970