Gemeente Woudenberg, woningcorporatie Vallei Wonen en de Huurdersbelangenvereniging Woudenberg (HBVW) hebben prestatieafspraken opgesteld. De afspraken zijn dinsdag 12 december 2017 ondertekend door Marcel Meulen, directeur-bestuurder Vallei Wonen, wethouder Pieter de Kruif en voorzitter Peter Karel van de HBVW.

 

Drie partijen

De afgelopen tijd hebben deze drie partijen met elkaar de prestatieafspraken opgesteld. De HBVW heeft volwaardig en intensief meegewerkt aan het maken van deze prestatieafspraken. De partijen zetten zich de komende tijd in om de afspraken te realiseren. Zij volgen de afspraken en stellen de afspraken, als dat nodig is, in gezamenlijkheid bij. In de prestatieafspraken staat ook de samenwerking tussen Vallei Wonen en Coƶperatie De Kleine Schans beschreven. Door samen te werken, worden problemen bij inwoners eerder gesignaleerd en passende hulp aangeboden.

 

Prestatieafspraken

Marcel Meulen licht toe: "In de prestatieafspraken staan concrete afspraken over onder andere het woningbouwprogramma dat Vallei Wonen t/m 2019 realiseert en het aantal beschikbare huurwoningen. Er is druk op de huurwoningmarkt en daarom verkoopt Vallei Wonen al een paar jaar geen woningen meer uit het verhuurbestand. Dit geeft wel iets verlichting maar nog niet voldoende. Daarom wil de corporatie jaarlijks ongeveer 20 multifunctionele of levensloopbestendige woningen bouwen. Daarvoor zijn wij afhankelijk van de gemeente, die daarvoor sociale kavels beschikbaar moet stellen. Hierover hebben wij nu duidelijke afspraken gemaakt. Een ander speerpunt blijft de betaalbaarheid van de woningen. Dit kan bijvoorbeeld op te letten op de energiekosten, die een groot onderdeel uitmaken van de totale woonlasten. Gemeente en corporatie stellen budget beschikbaar voor het opleiden van energiecoaches. Hiervoor gaan wij actief op zoek naar vrijwilligers die hiervoor opgeleid willen worden."

 Wethouder Pieter de Kruif: "Voor het eerst zijn er ook afspraken gemaakt met betrekking tot de jongerenhuisvesting. De drie partijen maken de vraag voor sociale woningbouw voor jongeren inzichtelijk door het houden van informatiebijeenkomsten in 2018. Vallei Wonen en gemeente gaan ook inzetten op het informeren van 18-jarigen over het belang van inschrijven als woningzoekende. Dit vergroot hun kans op een sociale huurwoning in de toekomst, omdat zij dan woonduur opbouwen. Tenslotte gaan we onderzoek doen naar de mogelijkheid van toewijzen via loting zoals opgenomen in de huisvestingsverordening.

 

De HBVW is blij met de inspraak van huurders over zaken als onderhoud, duurzaamheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en investeringen. "We zijn zeer tevreden over de samenwerking en onderlinge betrokkenheid met Vallei Wonen en gemeente Woudenberg" aldus voorzitter Peter Karel. Dit wordt bekrachtigd door Pieter de Kruif en Marcel Meulen: "Wij vinden het belangrijk dat ook de huurders een stem hebben bij het maken van de prestatieafspraken. Daarom zijn we blij met de grote betrokkenheid van de HBVW".

 

 

 

 

 

 

 

 

wist-u-dat

Contactpersoon

 

 

Diet Karel-van der Werff

De Ruyterlaan 35, 3931 XA  WOUDENBERG

diet.karel@ziggo.nl

tel. nummer: 0332862970