Op drie aaneenvolgende dinsdagavonden heeft een groep huurders, willekeurig geselecteerd, kennis verkregen van een professioneel bureau "De Nieuwe Wind" over o.a. de consequenties van de Veegwet voor Vallei Wonen. Heel veel zaken zijn aan de orde gekomen en de aanwezigen zijn een stuk wijzer geworden omtrent de nieuwe Woningwet! Anneke en Thea, zij vormen het bureau "De Nieuwe Wind", hebben de ingewikkelde materie toch zó weten te brengen dat het voor iedereen te begrijpen was. De kracht van herhalen werd dan ook meermalen toegepast.

 

In de eerste avond werd o.a. het organogram van Vallei Wonen (VW) verduidelijkt. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan. Zij wordt bijeengeroepen door het bestuur of door leden zelf via het bestuur.  Daarna komt het bestuur, de directeur bestuurder en het toezichthoudend orgaan is de Raad van Commissarissen RvC).

De ALV heeft de volgende bevoegdheden:

  • besluiten tot wijzigingen statuten en ontbinding vereniging
  • besluiten tot fusie en splitsing van de vereniging
  • besluiten tot omzetting van de rechtsvorm
  • vaststellen van de jaarrekening en jaarverslag
  • verlenen van decharge aan het bestuur voor gevormde beleid
  • verlenen van decharge aan RvC voor gehouden toezicht

Ook een heel stuk geschiedenis werd meegenomen, de invoering van de BBSH, de WOHV (Wet op Overleg Huurder Verehuurder).

Er werd uitvoering gesproken over de rol van de Huurders Belangen Vereniging Woudenber(HBVW), welke rechten hebben zijn:

(je moet eigenlijk eerst even dat stuk hieronder -veegwet- lezen.....ERG BELANGRIJK!

Voorlichting aan huurders

 

Evenals informatie aan de huurders bij de invoering van de nieuwe woningwet middels een onafhankelijk bureau wordt ook nu weer dat bureau, De Nieuwe Wind ingeschakeld. Zij zullen middels drie sessies uitleg geven omtrent deze materie

 

Van alle huurders is een willekeurige groep huurders uitgenodigd, middels een brief, om drie avonden samen te komen en na te denken hoe wij de nieuwe wetgeving het best het hoofd kunnen bieden. De Nieuwe Wind begeleidt dit alles in drie bijeenkomsten om samen met de huurders en de HBVW  er  achter te komen wat voor een invloed de nieuwe Veegwet heeft.

 

JULLIE BIJDRAGE IS NODIG VOOR  EEN VITALE TOEKOMST VOOR DE HUURDERS VAN VALLEI WONEN.

 

Mede door alle nieuwe ontwikkelingen zult u begrijpen dat het nu meer dan noodzakelijk is om lid te zijn van de huurdersbelangenvereniging, u kunt dit doen door het aanm.form.  HOE MEER LEDEN WIJ HEBBEN HOE MEER INVLOED WIJ KUNNEN UITOEFENEN. (een aanmeldingsformulier vindt u bij de downloads)

 

De uitnodigingsbrief vindt u wanneer u op het woord klikt.

 

 

 

Om het ons allemaal weer een beetje makkelijker te maken zijn ze er in Den Haag achter gekomen dat de nieuwe Woningwet nogal wat  foutjes bevat.......Om dit recht te breien hebben ze een nieuwe zgn Veegwet geschreven. De Veegwet is een wet die allerlei zaken die niet goed in de Woningwet waren geregeld of nog helemaal niet, alsnog gaat regelen. Ofwel de Veegwet is bedoeld om allerlei kleine foutjes uit de Woningwet te halen. Tijdens de behandeling van de Veegwet in de Tweede Kamer heeft kamerlid Albert de Vries (PvdA) het initiatief genomen om voor de corporatie die een verenigingsstructuur hebben de rol van de Algemene Ledenvergadering weer te versterken. Dit is best wel bijzonder omdat in de afgelopen 40 jaar de wetgever keer op keer heeft geregeld dat de Algemene Ledenvergaderingen van woningbouwverenigingen minder in plaats van meer zeggenschap kregen. Dit is ook in het geval in de nieuwe Woningwet, waarin is geregeld dat de Algemene Ledenvergadering bijvoorbeeld geen commissaris meer mag benoemen en ook op het gebied van de jaarstukken minder bevoegdheden heeft gekregen. Kamerlid Albert de Vries wil nu dat de Algemene Ledenvergadering zich in adviserende zin mag uitspreken over ieder besluit vaan de corporatie waarvoor de Raad van Commissarissen een goedkeurings- of een zelfstandige besluitvorming heeft. In de praktijk van een corporatie die een verenigingsvorm heeft betekent dit dat alle besluiten aan de Raad van Commissarissen zijn voorbehouden eerst voor advies naar de Algemene Ledenvergadering moeten, alvorens de Raad een besluit kan nemen. De Tweede en Eerste Kamer hebben inmiddels dit initiatief van kamerlid Albert de Vries overgenomen, wat betekent dat het nu in der Woningwet wordt opgenomen en, naar verwachting, vanaf 1 januari 2018 kracht van wet zal hebben. Voor woningbouwverenigingen betekent dit een belangrijke toename van de administratieve lasten en een afname van de slagvaardigheid.

Op dinsdag 2 mei a.s. houden we weer onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. De zaal is om 19.30 uur geopend en om 20.00 beginnen we de vergadering met een kopje koffie en wat lekkers. De ALV wordt gehouden in Cultureel Centrum De Camp aan de Bosrand in Woudenberg.

Officieel moeten wij het een ALV noemen maar wij zien het meer als een gezellig samenzijn! Voor het bestuur is het erg belangrijk om een goede band met de "achterban" te hebben. Dit is één van de weinige momenten waarop wij inzicht krijgen in wat de wensen van het woon-/en huurgenot van de huurders is. Deze wensen kunnen wij dan meenemen naar de overleggen met Vallei Woen en de gemeente. Wij krijgen steeds meer invloed in het huur-/en woonbeleid

We hebben wel een kleine agenda maar merendeels zal er worden gesproken over de alledaagse dingen, zoals de doorstroming en de harmonisatie.

 

 

 

 

 

 

wist-u-dat

Contactpersoon

 

 

Diet Karel-van der Werff

De Ruyterlaan 35, 3931 XA  WOUDENBERG

diet.karel@live.nl

tel. nummer: 0332862970