Gemeente Woudenberg, woningcorporatie Vallei Wonen en de Huurdersbelangenvereniging Woudenberg (HBVW) hebben prestatieafspraken opgesteld. De afspraken zijn dinsdag 12 december 2017 ondertekend door Marcel Meulen, directeur-bestuurder Vallei Wonen, wethouder Pieter de Kruif en voorzitter Peter Karel van de HBVW.

 

Drie partijen

De afgelopen tijd hebben deze drie partijen met elkaar de prestatieafspraken opgesteld. De HBVW heeft volwaardig en intensief meegewerkt aan het maken van deze prestatieafspraken. De partijen zetten zich de komende tijd in om de afspraken te realiseren. Zij volgen de afspraken en stellen de afspraken, als dat nodig is, in gezamenlijkheid bij. In de prestatieafspraken staat ook de samenwerking tussen Vallei Wonen en Coöperatie De Kleine Schans beschreven. Door samen te werken, worden problemen bij inwoners eerder gesignaleerd en passende hulp aangeboden.

 

Prestatieafspraken

Marcel Meulen licht toe: "In de prestatieafspraken staan concrete afspraken over onder andere het woningbouwprogramma dat Vallei Wonen t/m 2019 realiseert en het aantal beschikbare huurwoningen. Er is druk op de huurwoningmarkt en daarom verkoopt Vallei Wonen al een paar jaar geen woningen meer uit het verhuurbestand. Dit geeft wel iets verlichting maar nog niet voldoende. Daarom wil de corporatie jaarlijks ongeveer 20 multifunctionele of levensloopbestendige woningen bouwen. Daarvoor zijn wij afhankelijk van de gemeente, die daarvoor sociale kavels beschikbaar moet stellen. Hierover hebben wij nu duidelijke afspraken gemaakt. Een ander speerpunt blijft de betaalbaarheid van de woningen. Dit kan bijvoorbeeld op te letten op de energiekosten, die een groot onderdeel uitmaken van de totale woonlasten. Gemeente en corporatie stellen budget beschikbaar voor het opleiden van energiecoaches. Hiervoor gaan wij actief op zoek naar vrijwilligers die hiervoor opgeleid willen worden."

 Wethouder Pieter de Kruif: "Voor het eerst zijn er ook afspraken gemaakt met betrekking tot de jongerenhuisvesting. De drie partijen maken de vraag voor sociale woningbouw voor jongeren inzichtelijk door het houden van informatiebijeenkomsten in 2018. Vallei Wonen en gemeente gaan ook inzetten op het informeren van 18-jarigen over het belang van inschrijven als woningzoekende. Dit vergroot hun kans op een sociale huurwoning in de toekomst, omdat zij dan woonduur opbouwen. Tenslotte gaan we onderzoek doen naar de mogelijkheid van toewijzen via loting zoals opgenomen in de huisvestingsverordening.

 

De HBVW is blij met de inspraak van huurders over zaken als onderhoud, duurzaamheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en investeringen. "We zijn zeer tevreden over de samenwerking en onderlinge betrokkenheid met Vallei Wonen en gemeente Woudenberg" aldus voorzitter Peter Karel. Dit wordt bekrachtigd door Pieter de Kruif en Marcel Meulen: "Wij vinden het belangrijk dat ook de huurders een stem hebben bij het maken van de prestatieafspraken. Daarom zijn we blij met de grote betrokkenheid van de HBVW".

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals u allen weet heeft de HBVW een sterkere positie gekregen sinds de nieuwe Woningwet. Dit heeft voor ons als bestuur natuurlijk ook consequenties......Wij kunnen niet op dezelfde voet door blijven gaan en wij zullen onze kennis dus moeten verrijken. Hier zijn wij al een poosje mee bezig. Veel van jullie hebben al kennis kunnen maken met de Nieuwe Wind, dit is een onafhankelijk adviesorgaan. Twee dames van De Nieuwe Wind hebben zich bereid gevonden ons de benodigde kennis bij te brengen.

We zijn begonnen met een strategisch ontwikkelplan. Waar staan we en waar gaan we naar toe. Klikt u met de muis op strategisch ontwikkelplan dan kunt u dit ontwikkelplan lezen!

 

 

 

 

Op 20 november 2017 is op de algemene ledenvergadering van woningbouwvereniging Vallei Wonen door de leden een belangrijk besluit genomen. Misschien was u aanwezig, misschien niet. Daarom nogmaals op deze site alle informatie.

 

Vallei Wonen wordt stichting

Op de agenda stond het voorstel om de rechtsvorm om te zetten van vereniging naar stichting. De aanwezige leden van de vereniging zijn bij acclamatie akkoord gegaan met deze verandering. Dit betekent dat Vallei Wonen binnenkort een stichting wordt. Het was een zorgvuldige vergadering met veel ruimte voor discussie en afscheid nemen van de vertrouwde vereniging.

 

Wat betekent dat voor ?

  • alle afspraken en overeenkomsten die u met Vallei Wonen heeft, worden ongewijzigd voortgezet onder de nieuwe rechtsvorm stichting. U hoeft dus niets te doen.
  • Uw lidmaatschap wordt wel automatisch opgeheven. U betaalt nu maandelijks de contributie van 11 cent. Dit bedrag wordt tegelijk met de maandelijkse huur geïnd, Vanaf 1 januari komt dit te vervallen. Heeft u een automatische incasso, dan wordt het bedrag door VW aangepast. Heeft u zelf een periodieke overboeking bij uw bank geregeld, dan kunt u het maandelijkse bedrag met 11 cent verlagen.

Hoe kunt u in de toekomst uw stem laten gelden?

De zeggenschap van de leden wordt nu verlegd naar de huurders. De deelname van de huurders in het beleid van VW wordt vergroot en uitgebreid.

  • De Huurders Belangen Vereniging (HBVW) wordt versterkt door de oprichting van veel themagroepen. U kunt actief deelnemen aan deze themagroepen.meedenken In de toekomst worden themasessies georganiseerd om ze breed mogelijk adviezen, meningen en  wensen van de huurders op te halen. Hoe meer huurders hieraan meedoen, hoe meer legitimatie (erkenning) de HBVW heeft. Dit zorgt ervoor dat zij sterker en professioneler met gemeente en VW jaarlijks prestatieafspraken kunnen maken. In deze gezamenlijke afspraken worden dan de adviezen vanuit de themasessies meegenomen.

 

 

 

  • U kunt lid worden van de Huurders Belangen Vereniging (HBVW). Dit is de officiële partij die opkomt voor de belangen van de huurders van Vallei Wonen. Het lidmaatschap kost € 0.45 per maand per huishouden.

Heeft u belangstelling voor de themagroepen of wilt u lid worden? U kunt klikken op aanmeldingsformulier,  dit formulier kunt u uitprinten, invullen en inleveren bij Vallei Wonen. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij het secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon 0332862970.

 

 

 

 

Deze tweede ALV van VW wordt gehouden omdat er tijdens de eerste ALV van 23 oktober jl. onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig waren om besluiten te nemen.

 

Op de agenda van 23 oktober 2017 stond het voorstel tot omzetten van Vereniging Vallei Wonen naar Stichting Vallei Wonen.

 

Een aantal wetswijzigingen heeft het voor de Nederlandse woningcorporaties die een vereniging zijn, erg moeilijk gemaakt om nog goed en efficiënt te kunnen blijven functioneren.

 

Een groep van huurders en niet-huurders heeft samen met de HBVW en het adviesbureau De Nieuwe Wind een advies voor dit probleem opgesteld. Om VW slagvaardig te houden wordt door deze groep geadviseerd de vereniging om te zetten naar een stichting en de huurdersparticipaties verder te vergroten.

 

De RvC en het bestuur van VW  hebben dit advies overgenomen en hebben het voorstel tot omzetting ter besluitvorming voorgelegd aan de ALV.

 

Uw stem is belangrijk! Net zo belangrijk als uw mening! Kom dus naar de ledenvergadering van VW en beslis mee over de toekomst van VW!   Bent u de eerste vergadering niet geweest, kom dan nu zeker! Bij deze tweede vergadering kunt u stemmen! Neem dan wel een geldig legitimatiebewijs mee.

 

Graag ontmoeten wij u de 20ste om 19.30  uur (zaal open vanaf 19.00). I.v.m. de catering uw aanwezigheid doorgeven via telefoonnummer 0332861740 of een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

wist-u-dat

Contactpersoon

 

 

Diet Karel-van der Werff

De Ruyterlaan 35, 3931 XA  WOUDENBERG

diet.karel@ziggo.nl

tel. nummer: 0332862970